Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

Elektrizace na trati Šatov – Znojmo byla dokončena

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: OHL ŽS

12. listopadu 2009 se poprvé v historii projel elektricky poháněný vlak na trati Šatov – Znojmo. Byla tím slavnostně dokončena elektrizace trati, která umožní přímé spojení mezi Vídní a Znojmem, zvýšení traťové rychlosti na 90 km/h a přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. V rámci projektu byl postaven nový most přes řeku Dyji na původních pilířích a byla vybudována dvě nová nástupiště ve stanici Znojmo. Stavba, kterou realizovalo sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS, a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., je navržená ke spolufinancování Evopskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti. Celkové finanční náklady představují částku 1,231 miliardy Kč.

Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Její generální ředitel Ing. Jan Komárek uvedl: „Dokončení této stavba je významné nejen pro rozvoj regionální železniční dopravy, ale také pro zvyšování integrity evropské železniční sítě. Elektrizovaný úsek navazuje na již dříve zrekonstruovanou trať od státní hranice s Rakouskem do Šatova. Mezi Znojmem a hlavním městem Rakouska Vídní tak vzniklo přímé spojení bez nutnosti přepřahat lokomotivy. Kromě snížení ekologické zátěže a zvýšení bezpečnosti železničního provozu jsou nyní vytvořeny podmínky pro zkrácení jízdní doby.“

Díky elektrizaci a celkové rekonstrukci se traťová rychlost zvýší až na 90 km/h. Elektrizovaná trať je vybavena střídavým trakčním systémem ÖBB 15 kV 16 2/3 Hz. Úsek bude má také větší prostorovou průchodnost (podle ložné míry UIC GC) a vyšší zatížitelnost (podle třídy D4). Jako materiál železničního svršku bylo použito kolejnic S49 na betonových pražcích s pružným upevněním. Pod novými kolejemi bylo vybudováno odvodnění s pražcovým podložím. Upraveno bylo téměř 12,5 km železničního svršku a spodku, 8 mostů a 13 propustků a zabezpečovací a sdělovací zařízení.

„Největší změnou, kromě zavedení elektrické trakce, byla kompletní rekonstrukce železniční stanice ve Znojmě a realizace nového železničního mostu přes řeku Dyji na původních pilířích,“ uvedl Ing. David Sichrovský, projektový manažer Skanska DS a.s. Nová nosná konstrukce je příhradová o celkové délce 220 m a ve výšce cca 50 m nad vodotečí. Pro zvýraznění hotového mostního díla je znojemský viadukt nasvícený a vytváří tak jedinečné večerní a noční panorama.

V železniční stanici Znojmo byla vybudována dvě nová nástupiště, u koleje č. 1 před výpravní budovou a ostrovní, částečně zastřešené nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4. Obě nástupiště jsou ve své střední části rozdělena přechodem a cestovými návěstidly na dvě samostatné části. Nástupiště mají hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro lepší nástup a výstup cestujících. Nové zastřešení ostrovního nástupiště je architektonicky a tvarově přizpůsobeno stávajícímu zastřešení na 1. nástupišti. Ve stanici je nainstalován moderní informační systém tvořený osmi informačními panely a staničním rozhlasem. Rozhlasové zařízení je doplněno hlasovými majáčky pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých spoluobčanů.

Vlaky začnou v úseku Šatov – Znojmo jezdit od 1. prosince (motorová jednotka). Elektrický provoz bude zahájen od nového grafikonu, tedy od 13. prosince 2009.

V mezistaničním úseku Šatov – Znojmo je vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla na trati. Pro kontrolu volnosti tratě byly použity počítače náprav. Všechny přejezdy v úseku Šatov – Znojmo, které byly zabezpečeny výstražnými kříži, jsou zabezpečeny novým přejezdovým světelným zařízením reléového typu s vlastní diagnostikou. Tři přejezdy jsou navíc vybaveny závorami.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem Skanska DS a.s., OHL ŽS a.s. a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vedené společností Skanska DS.

Celkové investiční náklady představují částku 1, 231 miliardy Kč. Stavba byla financování prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt „Elektrizace traťového úseku Šatov – Znojmo, vč. PEÚ“ je navržen ke spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celková výše podpory z Fondu soudržnosti může být až 947 808 783 Kč.
Vybrané technické parametry:
Kolejové úpravy: km 89,589 – 100,751 trati Šatov – Znojmo (včetně)
Železniční svršek: 12 454 m
Nové a regenerované výhybky: 13
Nové přejezdové konstrukce: 3 kusy
Nové nástupištní hrany: 903 m
Mostní objekty:
Rekonstrukce mostků a propustků: 19
Rekonstrukce Znojemského viaduktu: 220 m
Rekonstrukce mostu přes Vídeňskou ulici: 28 m
Pozemní objekty:
Celková plocha adaptovaných místností: 625 m2
Délka kabelovodu: 715 m
Zastřešení nástupiště: 686,5 m2
Silnoproudá zařízení:
Vybavení výhybek elektrickým ohřevem výměn: 17
Trakční vedení:
Délka elektrizovaných kolejí: 12,8 km
Sdělovací a zabezpečovací zařízení:
Traťový kabel: 36,270 km
Diagnostický optický kabel (24 vláken): 13,1 km
Místní kabelizace – metalické kabely: 4,6 km
Světelné přejezdové zabezpečovací (3. kat.) řízení se závorami: 3
Světelné přejezdové zabezpečovací (3. kat.) zařízení bez závor: 7

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.