Stavební firmy

Informace ze stavebních firem

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MODERNIZACE TRATI VOTICE – BENEŠOV U PRAHY

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: EUROVIA

Benešov (15. března 2010) – Slavnostního zahájení se dnes dočkala modernizace dalšího úseku IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Votice – Benešov u Prahy. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel
traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC – GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty
160 kilometrů za hodinu. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC).

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Podstatou této modernizace je zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati
spolu s výstavbou tunelů, čímž dojde k podstatnému zkrácení délky trati, zvýšení propustnosti a navýšení rychlosti projíždějících souprav. V železničních stanicích vyrostou nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem s přístřešky a moderním informačním systémem.“

Řešený stavební úsek Votice (včetně) – Benešov u Prahy (mimo) je součástí traťového úseku Tábor – Benešov u Prahy. Tento úsek byl vybudován kolem roku 1870 jako jednokolejný. V úseku Votice – Benešov u Prahy proběhne kompletní rekonstrukce kolejiště, železničního svršku i spodku, nástupišť, umělých staveb a modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení
v návaznosti na optimalizaci traťového úseku Benešov u Prahy – Strančice.

V rámci stavby budou upraveny železniční stanice Votice a Olbramovice včetně výstavby nových technologických objektů a úpravy stávajících výpravních budov. Současná výhybna Tomice a železniční stanice Bystřice budou přestavěny na zastávky s novými moderními nástupišti. Realizaci stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy provádí sdružení tří firem pod názvem VoBen. Členy sdružení jsou společnosti Subterra a.s., Viamont DSP, a.s. a společnost EUROVIA CS, a.s., která je vedoucím sdružení. „Pro naši společnost je významné, že se můžeme na tomto projektu podílet. V předešlých letech jsme prováděli optimalizaci trati mezi Strančicemi a pražskou Hostivaří, které rovněž patří do IV. tranzitního železničního koridoru, místní prostředí tedy velmi dobře známe,“ uvedl Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS.

V rámci přeložek trati vzniknou také nové dvojkolejné tunely, a to Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický (324 m) a Tomický II (252 m). V celém úseku bude vybudováno nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy
. Stavba si vyžádá rovněž rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Vlastní realizace probíhá jen s nejnutnějšími výlukami železniční dopravy. V železničních stanicích budou vyloučeny koleje vždy pouze v jedné skupině, liché nebo sudé, tak, aby železniční provoz byl zachován.

Pro snížení hlukového zatížení obytných částí v okolí železnice budou vybudovány protihlukové stěny a valy, v některých objektech bude následně realizována výměna oken s vyšší zvukovou izolací.

Před zahájením nepřetržitých výluk, z důvodu napojení stávající trati na nové přeložky, případně nového směrového uspořádání trati v železničních stanicích, budou provedeny přípravné práce, při kterých dojde k založení základů stožárů trakčního vedení a jejich následnému osazení. Dále budou založeny protihlukové stěny, budou prováděny úpravy odvodnění drážního tělesa a inženýrských sítí, které křižují železniční trať.

Technické údaje:
Délka modernizovaného úseku 18,405 km Přestavba a sanace silničních mostů 6 ks
Sanace železničního spodku 39,813 km Nové silniční mosty 2 ks
Zřízení nové koleje UIC 60 36,830 km Nové silniční propustky 5 ks
Zřízení užité koleje S 49 5,687 km Zrušení silničních mostů 1 ks
Zřízení výhybek UIC 60 20 ks Celková délka dvojkolejných tunelů 2,690 km
Zřízení výhybek S 49 16 ks Celkem bude vyraženo 1,716 km
Obestavěný prostor pozemních objektů 3.126 m3 Celkem bude vyhloubeno 0,974 km
Přestavba a sanace železničních mostů 17 ks Kubatura zemních prací 2.310.618 m3
Nové železniční mosty 3 ks Úpravy trakčního vedení 18,344 km
Nové železniční propustky 6 ks Obousměrný elektronický autoblok 18,4 km
Zrušení železničních mostů 3 ks Nové zdi 6ks

Celkové investiční náklady: 6 756 893 000 korun
Termín zahájení: 08/2009
Termín dokončení: 12/2013

Název stavby: Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SUDOP Praha, a.s.
Realizace: Sdružení VoBen: EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s. a Viamont DSP, a.s.

Finanční prostředky poskytl
Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 4 085 845 894 korun. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v listopadu 2009 a bude následovat schvalovací proces na úrovni Evropské komise.

Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.